Sidžil Nevesinjskog kadije (1767. do 1775.) – Prvi dio

Objavljeno: 30 Avgust 2014

Obradio: Hifzija Hasandedić

Fale stranice 47, 51, 56, 81, 88, 119, 114.

Uvod

Ovdje smo obradili i izradili regesta za 142 stranice sidžila nevesinjskog suda, fragmenti iz 1181. do 1189 (1767. do 1775.) godine. Orginal ovog sidžila nalazi se u orjentalnoj zbirci Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Fotokopije ovog sidžila ima arhiv Hercegovine.

Str.1

Hadži Jahja je tužio Derviša Ćolpu iz kasabe (Nevesinje) da ga je uvrijedio nazvavši ga ''Hadži Marko''. Ovo mu je rekao u Jusića kući u Tučepima, ali kad su bili sami, što je i optuženi priznao.

Ismail Parlo, Salih ćehaja (nejasno), Antola Krebić ?, Milutin Kovačević, Jovo Dučić,

Ajnak (Annak) Šipković, sin Hasanov iz Kovačića tužio je Huseina, sina Selimova (nejasno) da ga je u četvrtak kada je gonio goveda, bespravno napao i imao ga namjeru ubiti. Tuženi je ovo zanijekao pa je tužitelj upućen da ovo dokaže.

Cvita, kći Džamonje iz Carine u Mostaru vjenčala se je za Petra Kosovića, sina Ivanova iz Ćose hodžine mahale uz 1.000 akči mehri muedžela, 13. džumade I 1184 (1770) godine. Svjedoci: Derviš ef. Čelebić, Davudbeg Pašić, Ibrahimaga Haznadarević, Hasan baša Golo, Ali-aga, Ahmed spahija, Mustafa baša Tale, Ferhadbeg Čelebić

Str 2.

Bujrutlija bosanskog  valije Silahdara Mehmed paše upućena kadijama Ljubinja, Nevesinja, Cernice, ostatka Novog, Kapetanima Trebinja, Klobuka, hercegovačkog Ključa, agama i zabitama. Naređuje im da dobro čuvaju sve tvrđave prema Crnoj Gori i da ne dozvole da ijedan odmetnik pređe iz Crne Gore. U tvrđave i palanke treba postaviti potreban broj pandura koji će stalno biti u njima i čuvati sve prolaze i klance koji vode iz Crne Gore. Ako slučajno odmetnici pređu, svi ćete biti ukoreni i kažnjani. 1183 (1769) godine.

Bujrutlija bosanskog valije upućena kadijama Blagaja, Nevesinja, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im se da bezuvjetno pronađu i uhvate odmetnike koji su pljačkali mubašira Mehmedagu dva sata daleko od Konjica i oteli mu više od 2.000 groša i druge stvari (ostalo nedostaje)

Str3.

Bujrutlija bosanskog valije upućena kadijama Neretve, Belgraddžika, Mostara, Blagaja, Stoca, Nevesinja, Ljubinja, ostataka Novog, Cernice, Foče, hercegovačkom muteselimu, kapetanima i agama tvrđava. Obavještava ih da je carska vojska pobjedila Ruse kod tvrđave Hotin. Oni su zaplijenili ogromne količine ratnog materijala, a na bojnom polju ostalo je preko 25.000 mrtvih. Naređuje im da svijetu objave ovu vijest i da pucaju iz tvrđava i šenluk provedu. U rebiu ahiru 1183 (1769) godine.

Spisak pandura koji su u smislu Valine naredbe postavljeni 12. rebiul ahira 1183 (1769) godine.

U mejstu Pavič 6 pandura sa platom od pet groša, u Bišini pet pandura sa platom po pet groša mjesečno, u Zaboranima 4 pandura sa platom po pet groša mjesečno.

Panduri u Pavić mjestu: Burlica iz Lukovice, Todor Čotić, Sava Čolović iz Lukavice, Stanko Vukotić iz Rogača, Tripko Kurtović iz Zovog Dola, Nikola Šaraba iz (nejasno)

Str4.

Normirane cijene mesa 28 džumadel uhra 1181 (1767)

Govedina 20, ovčetina 14, loj 5, svijeće             11 para.

Kod Telarevića Sulejmana i Osmana                 30 glava

Kod Solakovića Ahmeda                                    50 glava

Kod Munla Derviša                                             50 glava

Kod Ćupine tabaka                                              30 glava

Kod Jašara iz Slivja                                             25 glava

Kod popova brata Jefte                                        prazno

Kod Brajevića i Šatorovića                                 80 glava

Kod Timurovića                                                  60 glava

Kod Kavazovića                                                  60 glava

U Kasabi                                                             200 glava

Kod Eminića                                                       80 glava

Kod Ismaila Ćolpe                                              60 glava

U  Brataču se nisu pokorili i izvršili naredbe: Bajezid i Ahmed Radinović, Mehmed Grbić i Alija Ćorić.

Dva konja su predana Bejtu-l-malu i za njihovo izdržavanje određeno je po pet akči dnevno. 

18 rebiul ahira 1181 (1767) 

str. 5

Ubiranje poreza «juve» i «kačkun» ? u nevesinjakom kadiluku kao i svih drugih doprinosa koji pripadaju državi, dato je pod zakup Osmanu Vaizefendiću i Abdullahu Omerefendiću za period od početka marta do konca šubata (februara) 1181 (1767 /68) godine. U prvoj dekadi muharema  1181 (1768) godine.

Četiri vola su predana državnoj blagajni (bejtu-l-malu) i određeno je za njihovu ishranu 48 akči dnevno. 17 džumadel I

Spisak stoke Rade iz Koleškog koji je pobjegao: 2 vola 4000, 1 konj 2.400, krava s teletom 2000, i 17 ovaca 4.080.

Abdulah je tužio Saliha Kalajdžića da mu je na njivi konja kamenom u nogu udario tako da je konj postao nesposoban za rad.

Husein Plako tužio je Luku Bulgara da ga je na pravdi napao a traži da se slučaj ispita. Svjedoci: Abdullah Čelebić, Salihaga Čelebić, Abdulah Solaković, Sulejman Halifa, sin Mustafin Husein, poslužitelj u sudu.

Str 6.

Troškovi carske ordije u Bosni:

               

Ismail čaušu, isplaćeno po Davudbegu                     6 groša

Agi za konje, isplaćeno po Mustafi                          11 groša

Povjereniku za ječam                                                32

Starješini mesara                                                         6

Tataragi, isplaćeno po Mustafabegu                     7 groša

Kavazima                                                              1

Tataru, isplaćeno po Hasan baši                           4

Tataru koji je došao iz prestolnice, isplaćeno po Mustafabegu    12 groša

Čaušima                                                                 5 groša

Kalauzima (vodičima)                                           2 groša

Za administrativene troškove                                46 groša

Za pisara                                                                15 groša

Za poslugu                                                             12 groša

Za doček Derviš ef.                                                15 groša

Za inspekciju                                                          45 groša

Za pozivanje stranaka (muhdirija)                            3 groša

Salih baša Malkadaoglu iz Sarajeva tužio je Filipa Ogrizovinu koji je na sud došao i otsutnog Tešana Perinovića da su mu bez pitanja uzeli kobilu, natovarili je i otjerali do Zaloma. Ovo je potvrdio prisutni Filip.

Str 7.

Trojica vojnika kršćana (zimi) koji su radili u carskoj konjušnici, pobjegli su i odnijeli mnogo stvari. Gdje god ih uhvatite dovedite ih odmah u bosansku ordiju.

Troškovi kadiluka isplaćeni po Davudbegu i Mustafabegu

Mubaširu Ismailagi                                                                               38 groša

Troškovi bujrutlije                                                                                15 groša

Mubaširu za hranu za šest dana                                                              6 groša

Mubaširu koi dolazi s fermanom za ajana                                              6 groša

Za doček onome koji dolazi od muteselima s fermanom za ajanluk      8 groša  

Za hranu za dva dana                                                                              2 groša

Za konje                                                                                                  6 groša

Za četiri nefera                                                                                        5 groša

Mehmedagi dato za požurivanje                                                             3 groša

Str. 8

Džemat Musabeg

Za ishranu   taoca (erhan) po rasporedu                                     20 groša

Za hizmet čaušu koji dolazi u vezi spomenutog                           5 groša

Za hranu spomenutom čaušu                                                        2 groša

            Naredba bosnaskog valije Mehmed paše upućena kadijama spomenutih kadiluka, kapetanima, ajanima i agama. Naređuje im da u sporazumu sa diban čaušem prikupe po rasporedu hranu za taoce od mještana u svojim kadilucima. ( muharem 1183 (1769) godine.

            Arz nevesinjaskog kadije u zamjeni (halif) Abdul bakije upućen bosanskom valiji. Kapetan, dizdar i sve age trebinjske tvrđave došli su na sud i izjavili: «Ranije smo u smislu carske naredbe uzeli 14 rajetina iz Crne Gore kao taoce (erhani) i stavili ih u zatvor. Molimo da se izda naredba i da se posredstvom divan čauša prikupi od stanovnika hrana za spomenute taoce. 29 zulhidžeta.

Str. 9

Jamčenje stanovnika Nevesinja (kasabe)

            Carski (hassa) džemat: Davudbeg jamči za svoga slugu, Hadžo Handžar jamči za Davudbega, Nuko jamči za Hadžu, Ibrahim Ćorić jamči za Alibega, Mahmud jamči za brata Abdullaha,Mustafa Hrle jamči za Abdulahagu, Mustafabeg i Alibeg jamče jedan za drugoga, Ahmedaga i brat mu jamče jedan za drugoga, Ibrahimaga jamči za vaiz ef., Derviš ef. i Salih ef., jamče jedan za drugoga,Vaiz ef. jamči za svoja  sinove, Sulejman Kolaković (Kol ogli) jamči za Derviš ef., za berbera Ahmeta jamči njegov otac, za Mehmed bašu Kazaza jamči Davudbeg, za Jusuf bašu jamči Davudbeg, za husein hodžu jamči Derviš ef., za Mustafu Čavku jamči Husein hodža, za Šaban bašu Jamči Mustafabeg, za Hasana Gakića jamči Derviš ef., za Ibrahima Suhu (svhvh) jamči Sulejman baša, za Sulejman bašu jamči Mustafabeg, za Osmana Buljubašića jamči Sulejman.

            Džemat Sinanbeg: za Ismailbega jamči Salih ef., za Hasan hodžu jamči Jusuf, za Jusufa jamči Hasan hodža, za za Ibrahima Kapudžića jamči Hasan hodža, za Aliju Čizmića jamči Derviš ef., za Omera Delića jamči Ismailbeg, za Mustafu bašu Šetku jamči hadži Jahja, za Ibrahim bašu, berbera jamči Salih baša, za Derviša Čolilća jamči imam Husein hodža, za Sulejman bašu jamči brat mu Derviš, za Hasan bašu jamči Salih ef., za Srebro (isrebro) Husein baša baša i Hasan jamče jedan za drugoga.

Str 10

            Husein, sin Abdulahov iz kasabe Ulog vjenčao se je preko svog zastupnika Ibrahima, sina Abdulahova sa Begzom, kćerkom Ahmed bašinom iz kasabe Nevesinje koju je zastupao Husein Hodžić. Mehri muedžel je 10 000 akči. Svjedoci: Ismail baša Zilić, Zahir baša iz  kasabe, Hadžo iz kasabe, Munla  Džafer.

            Selim, sin Huseinov, vjenčao se je, preko svog zastupnika Mustafabega, sina Ismailbegova, sa udovicom Hatidžom, kćerkom Ahmedovom iz sela Koleško koju je zastupao Mustafa Pindžo, iz spomenutog sela. Ovo su posvjedočili: Zulfikar Masleša, sin Ismailov i Duran sin Ismailov obadvojica iz Koleška. Mehri muedžel je 5. 000 akči. Brak je sklopljen 21. džumada I 1182 (1768) godine.

            Mahmud, sin Selimov iz Borča vjenčao se je, preko svoga zastupnika Mehmeda Mandarića, sina Alina iz Borča, koji je pripadao Foči, sa hatidžom, kćerkom Salihovom iz Bratača koji pripada Nevesinju, koju je zastupao brat joj Abdulah. Ovo su posvjedočili: Ahmed, sin Mustafin i Omer Radinnović ( Radin ogli) sin Huseinov. Mehri muedžel je 5.000 akči. Brak je sklopljen 20 zulkadeta 1182 (1769) godine.

            Ciganin Alija vjenčao se je sa cigankom Havom iz kasabe koju je zastupao brat joj Hasan. Ovo su posvjedočili: Mustafabeg, sin Ismailbegov, i Husein Hodžić. Mehri muedžel je 8.000 akči. Brak je sklopljen 19 safera 1183 (1769) godine.

            Hasan, sin Mustafin iz Carske mahale u kasabi vjenčao se je, preko svog zastupnika Huseina, sina Hasanova, sa Merjemom kćerkom Abdulahovom koju je zastupao Salih, sin Mehmedov. Ovo su posvjedočili: Ahmed, sin Ismailov i Arslan, sin Ismailov. Mehri muedžel je 15.000 akči. Svjedoci: hadži Jahja, Mehmedaga Ćumurija, Hodžić, Derviš (nejasno), Ismail Haznadarević.

Str.11

            Žena Mustafa baše Šetke naslijedila je dio iza svoje majke. Dio je naslijedio iz ove ostavine i Ibrahim Kapudžić, kao asaba. Mustaf Šetka, zastupnik svoje žene nagodio se je na sudu sa Ibrahim Kapudžićem što su potvrdili: Hasan i Husein. Svjedoci: Davudbeg, Mustafabeg, Derviš hodža, imam iiz Postoljana, Hasan hodža, sin mu Bešir, Salih baša Menzildži.

            Na dugu kod rahmetli Jusuf hodže iz kasabe ostalo je 4.500 akči, duga vakufa Bajazdiove džamije koji su određeni za učenje «temdžida». Ovo su potvrdili nasljednici i Ibrahimaga Haznadarević i Omer baša Gamević (gamoglu). Svjedici: Dvaudbeg, , Mustafabeg, Derviš hodža iz Postoljana, Alija, sin Beširov, Alibeg Čelebić, Hasan (nejasno).

            Omer ef. Kolaković vjenčao se je, preko svoga zastupnika sina mu Abdulaha, sa Havom, kćerkom Mehmedovom koju je zastupao Husein Zvonić, sin Ibrahimov. Ovo su posvjedočili: Ismail, sin Muharemov, i Ahmed, sin Ismailov. Mehri muedžel je 5.000 akči. Brak je sklopljen 2 rebia I 1283 (1769) godine.

            Omer Plakok, sin Osman bašin iz Biograda vjenčao se je preko svoga zastupnika oca mu Osmana, sa Fatimom, kćerkom Salihovom koju je zastupao Jusuf baša, sin Anbulahov. Ovo su posvjedočili: Mustafa baša, Tale, sin Husein bašin i Hasan, sin Mehmed hodže, obadvojica iz kasabe. Mehri muedžel je 13.000 akči. 15. džumada I 1184 (1770) godine.

            Osman, sin Huseinov iz Mostara vjenčao se je, preko svog zastupnika brata mu Hasana, sa Nefisom kćerkom Salih spahije koju je zastupao Adbulah baša, sin Žulov iz Mostara. Ovo su posvjedočili: Husein baša, sin Abdulahov i Husein Gudić (Godić) iz Rabine. Mehri muedžel je 12.000 akči. Svjedoci: Derviš Mehmed ef. Čelebić, Mehmed Ibrahimagić, Ćejvan, pistaša suda (mehkeme)

Str 12.

            Ciganin Šaban pustio je svoju ženu Nadžiju. Ona je na sudu izjavila da je ranije od njega primila pola mehri muedžela i da mu je pred pušćanje poklonila polovinu od 3.000 akči. Svjedoci: Ailbeg Čelebić, Ibrahim iz Uboskog.

            Sulejman baša, sin Ibrahimov iz Mostara vjenčao se je, preko svoga zastupnika Munla Bešira, sina Salih ef. iz kasabe, sa Fatimom, kćerkom Salih baše Sokolovića koju je zstupao otac joj Salih. Ovo su posvjedočili: Mehmed baša iz Mostara i Salih baša iz Biograda. Mehri muedžel je 30.000 akči. Brak je sklopljen u 1184 (1770/71) godini. Svjedoci: Alibeg Čelebić, Sulejman Korkut, Hasan Hadžialić, Mehmed Haznadarević, Salih baša Pekuša, iz kasabe.

            Zulfikar, sin Ibrahimov iz Bjelimića vjenčao se je, preko svoga zastupnika Mustafe, sina Adbulahova, sa Razijom, kćerkom Alinom koju je zastupao Hasan, sin Salihov, iz Bratača. Ovo su posvjedočili: Mehmed, sin Omerov iz Bjelimića i Husein, sin Ibrahimov. Mehri muedžel je 11.000 akči. Brak je sklopljen 13.džumada II 1184 (1770) godine. Svjedoci: Isa iz kasabe, Hasan, sin Ibrahimagin, Ismail (nejasno)

Str. 13

            Jamčenje stanovnika džemata Kljunovići ( Kljuna )

Selo Kljuni (Kljunovići): Hasan Kasimović, Hasan Šatorović, Mustafa Šaro

Selo Presjeka: imam Zulfikar hodža, Ibrahim baša Čopelj, Ibrahim baša Mahinić

Selo Sopilja: Alija Karahasanović, Selim Merzić, Salih baša i Arslan baša Forta, Selim, Hasan i Alija Taradži

Selo Bratač: Ibrahim Lojić i Selim, Ahmed Duranović, Bajezid, Mehmed Grbić, Jovan Klajić, Tešan

Selo Davidovići: Gavrilo Žerajić jamči za Mitra Šakotića, Stanić Jovan jamči za Luku Šakotića, Mitar jamči za Aleksu Vujovića, Aleksa Vujović jamči za Tešana Milovića, Aleksa jamči za Mitra iz Ljubomira, Crnogorac (karadagli) jamči za Jovana Žerajića, Jovan Žeraić jamči za Kurtovića, Gavrilo jamči za Andriju, Mitar jamči za Marka.

Tucić Mehmed baša potvorio je (tuhmet)  Filipa i čobanicu Vasiliju iz Bratača, čifčije Kukolja. Pošto on nije ničim ovo dokazao, ispitani su: Ahmed Radinović, Salih baša Klajić i kršćani: Perin i Četko, svi iz spomenutog sela. Oni su izjavili da su Filip i Vasilija na svom mjestu i za njih su jamčilil 6.safera 1186 (1772) godine. Svjedoci: Hasan baša Hodžić, Ahmed baša, muzar, Alija Jašar, sin Salih ef.

Str.14

            Jamčenje stanovnika izvršeno po naredbi valije posredstvom suda i ajana. U II dekadi 1184 (1770) godine.

            Džemat Budanj

Selo Donji Budanj (Bdn zir) : Osman Karadža, Redžeb baša, Jašar Kojanović (Kujanović), Ibrahim Karadža, Murad baša, Osman Husić.

Selo Gornji Budanj: Alija Timurović (Demirović), Omer Dedić, Ishak Atli, Šehooglu,

Selo Postoljani: Arslan spahija, Mehmed spahija, Mehmed spahija, Jugo Sulejman baša, Balta,

Selo Krekovi: Mahmud, Hasan, Husein, Žarko,

Selo Tučepi: Mehmed hodža, Mustafa Ćosović, Sulejman Kalaba, Ahmed Lolović,

Džemat Kruševljani

Selo Kruševljani: Derviš hodža, Ahmed spahija, Oruč Velić, Halil Zahidić, Ibrahim.

Selo Bručić, Peručić, Berušnica ?: Hasan Radovina, Mustafa Pirić, Mehmed spahija

Selo Luka: Šaban spahija, Durmiš baša Čatrnja, Ibrahim i Selim Barelić, (Bareliogleri)

Selo Dramiševo: Mehmed i Hasan spahija

Selo Seljani: Timur Toroman, Osman i Mustafa.

Str. 15

            1184 (1770/71) godina.

            Troškovi kadiluka koji su isplaćeni po Davudbegu nakon zimske raspodjele (taksita)

Za doček bivšem muteselimu Hasanagi                                    43 groša

Njegovim ljudima radi upisivanja bujrutllije u sidžil                 9

Za konak i hranu za dva dana, za 11 vojnika i 13 konja          22

Za hizmet Eminagi koji dolazi da donese taksit                       15

Za hranu za tri dana za nefera i 3 konja                                    18

Za hizmet Rizvanagi koji dolazi u vezi upisivanja

u sidžil bujrutlije za kajmekamluk                                            16

Za hranu za tri vojnika                                                                1

Za hizmet muteselimovom čovjeku koji dolazi

u vezi upisivanja u sidžil                                                           10 groša

Za hizmet Ahmed čaušu koji dolazi s visokim fermanom        12

Za hranu za jedan dan                                                                  1

Za hizmet i doček Deli baši                                                      70

Za konak i hranu za jedan dan, za 34 vojnika i 46 konja          40

Za hranu i konak Delibašinim ljudima, za jedan dan,

za 13 vojnika i za dva dana za 2 vojnika                                   15

Za hizmet tataru koji ide u Bileću                                                1

Za konak i hranu Ahmed ef. Za jedan dan,

za 5 vojnika i 6 konja                                                                  6

Za hizmet i hranu čokodaragi koji dolazi s carskim  pismom     18

Za zavođenje u sidžilu s hranom                                                 15

Za konak i hranu Hadži Deliji                                                   4

Str.16

            Godina 1184 (1770).

Troškovi kadiluka koji su isplaćeni po Mustafabegu.

Za konak Deli baši za 16 vojnika i 19 konja                             15 groša

Za konak u hanu Mustafabegu za 6 vojnika i 7 konja                 5

Za konak muteselimu Hasanagi Jažiću (Jažikli)

za 7 vojnika i 9 konja, za dva dana                                             15

Za hranu i konak Ahmed ef.                                                       6

Za hranu i konak Ismailagi                                                          6

Za konak Deli baši u Kruševljanima,

za 60 nefera i 70 konja                                                                45 groša

Kalauzu koji ide u faftu, za 3 vojnika                                          2

Za konak hercegovačkom muteselimu, za 22 vojnika                16

Kalauzu za prijenos blagajne                                                         2 groša

                                                    

Str.17.

Kopija burutlije bosanskog kajmekama Mehmed paše upućena kadijama Neretve, Belgraddžika, Mostara, Blagaja, Stoca, Ljubinja, Nevesinja, ostatka Novog, Cernice, Foče, kapetanima tvrđava, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im se da posredstvom suda i u sporazumu sa svima postave potreban broj pandura i čuvara na sve klance i opasna mjesta koji će danonoćno dežurati i budno pratiti kretanje hajduka koji dolaze iz Crne Gore i čine nasilja putnicima, sirotinji i raji. 13. muharem 1186 (1772) godine.

            Ismail, sin Mustafin iz kasabe vjenčao se je sa Aišom, kćerkom Šiškovića koju je zastupao imam Husein ef.  Ovo su posvjedočili: Mehmed, sin Salih ef. i Ahmed, berber. Mehr muedžel je 16. 000 akči.

Str.18

           

Džanko, sin Hasanov, pustio je prije šest mjeseci svoju ženu Fatimu, kćerku Mehmed hodžinu, što su posvjedočili: brat mu Deli Omer paša, Jašar, sin Salih ef. i Kurta Hadžić. 15 džumada II 1181 (1767) godine.

            Salih baša iz Trebinja tužio je Simu Rupara iz Trusine da mu je prije osam godina, kao gost, ukrao iz čekmedže 150 groša. Tuženi je ovo zanijekao pa je tužitelj upućen da to dokaže. Svjedok iz Stoca.

            Mustafa Timurović (Demirović), sin Alin iz Budanj koji je lično pristupio, vjenčao se je sa udovicom Salihom, kćerkom Ishaka Atlije iz spomenutog sela koju je zastupao Halil, sin Salihov. Ovo su posvjedočili: Mehmed , sin Oručov i Fazlija, svi iz spomenutog sela. Mehri muedžel je 4.000 akči. Brak je sklopljen 1. safera 1185 (1771) godine. Svjedoci: Mustafabeg Čelebić, Ahmedaga Čelebić, Munla Mustafa, Hasan poslužitelj.

            Delija iz Budnja isumnjičio je Šeltu ? Škorića, Pilipa, sina Matina i Marka, sina Mitrova svi iz Dabra?, da su mu ukrali vola. Pošto on nije mogao dokazati za spomenute su jamčili: Ahmed Čavle, Mustafa (nejasno), Stipan Andrić i Simo Pokrajčić, svi iz Dabra ? Svjedoci: Alibeg, Hasanbeg, Mustafabeg, Derviš hodža, Munla Ahmed.

Str.19

           

U nahiji se nalazi:

Šatorović iz Kljuna, Hasanbeg iz Budnja (bdnh), Timurović Duran, ciganin Ismail i Šušković iz Postoljana, Čandžar Janko, Zejnulabidin Jusić iz Tučepa,

            U Brataču:

            Jašar Vjetro iz Slivlja, Šaban Hodžić iz Jugovića, dedo Drežnjak iz Čajna, Ahmed baša Sokolović, Cernica, Tabak iz Biograda, Ismail Ćolpa iz Dabra.

Str.20

Bujrutlijom je zatraženo da se iz nevesinjskog kadiluka odredi i pošalje u bihaćku tvrđavu 8 konja i 8 čerahora.

U smislu valine bujrutlije raspoređeni su panduri koji će od 1 rebia I 1186 (1772) godine čuvati klance: Pavić, Kukovo ? Divin: 8 pandura sa po pet groša plaće mjesečno, Bišina: 4 pandura, Zaborani 4 pandura i Podi dva pandura. Od 1 rebia II izdata je murasela buljubaši Ebu Bećiru.

Od 1 rebia II 1186 (1772) godine normirane (narh) su cijene stoke i određene za nakupce (dželepkešan) prema cijenama  koje važe u Mostaru. Spisak nakupaca stoke iz kasabe (Nevesinja): Alibeg Čelebić, Salih baša Kalajdžić, Omer baša Gamović, Mustafa Šetka, Murulah baša, bašeskija, Derviš Čolpa.

Sulejmanbeg, sin Ismailbegov tužio je Hasana Jusića, sina Mehmed hodžina iz Tučepa da ga je prije godinu dana u spomenutom selu uvrijedio kao i oca mu. Pošto je tuženi to zanijekao, tužitelj je upućen da to dokaže. Svjedoci: Ahmed spahija, Alibeg Čelebić, Munla Bešir.

Str.21

Spomenutom Ali agi za hranu za 4 dana 480

Spomenutom Huseinagi za hranu za 3 dana 360

Spomenutom Hasangai za hranu za 2 dana 240

Muteselimovu čovjeku za 2 vojnika i 2 konja 720

Spomenutom Kara Aliji za konak za 2 dana 240

Spomenutom Hadži Salihagi za konak za jedan dan, za 2 vojnika i 2 konja 360

Spomenutom Aljiji čokadaru za hranu za 20 dana                     2440

Spomenutom Salihagi za hranu 360

Bujrutlijom bosanskog kajmekama od 17 džumada I 1186 (1772) godine postavljen je Hadži Hajdarbeg Hadžiomerović za  hercegovačkog muteselima koju je dužnost nastupio 1. džumada I 1186 (1772) godine.

Duran Demitrović (Timurović) iz Budnja (bdhn) nagodio se je sa Salih spahijom Kosovićem za 30 tovara žita.

Str. 22

Spisak troškova koi su isplaćeni po ajanu Mustajbegu za poslove vilajeta nakon raspodjele taksita za Kasum (Mitrovdan)

Alibegu čokadaru za hizmet koji je došao s fermanom                                              20

Zahizmet čokadaru Huseinagi koi dolazi u vezi požurivanja pomoći za vojsku        10

Agi koi dolazi u vezi požurivanja konja                                                                      22

Za hizmet Hasanagi koji dolazi u vezi požurivanja pomoći za vojsku                         7

Za hizmet  i doček muteselimovu čovjeku                                                                    7

Z hizmet Kara Alijagi koji dolazi s fermanom i kaimom (naredbom)                       12

Za hizmet hadži Salihagi koji je došao u vezi prikupljanja taksita i pomoći za vojsku  7

Za hranu Ali čokadar koji je došao u vezi požurivanja pomoći za vojsku                    22

Za hranu mubaširu koji je došao u vezi postavljanja pandura                                      12

Čovjeku koji dolazi u vezi zavođenja bujrutlije

 u sidžil kojom se Hasanaga postavlja za muteselima                                                     6

Za glasnike (Sailer)                                                                                            6

   

Str.23.

Safija iz Bratača opunomoćila je svog muža Mehmed hodžu da je zastupan u jednoj parnici što su posvjedočili: Durić (Hurić) Ahmed, sin Alin, Elez spahija, sin Kurd spahije. Svjedoci: Ibrahimaga Haznadarević, Dervišbeg Osmanbegović, Arslan spahija, Mehmed, poslužitelj.

Arslan spahija se je sporio s Kosovićima i zatražio od njih da mu predaju prihode od desetine do 27. džumada I. Svjedoci: Mustafabeg, ajan, Ahmedaga, Derviš hodža, Munla Zulfikar, sin Alibegov, Ali spahija iz kasabe, Derviš hodža iz Dodola ? (Zovi do)?

Hava Šetka tužila je preko svoga zastupnika muža joj Mustafe, Durana Žunu. Ona je izjavila da mu je ranije prodala dio u kući kojeg je naslijedila za 66 groša i primila 30 groša. Traži da joj se isplati ostatak duga od 36 groša. Duran je izjavio da joj je u cijelosti dug platio što su posvjedočili: Hasan, sin hadži Alin iz kasabe.  

Str.24

Naredba bosanskog kejmekama miri mirana Mustafe upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da u sporazumu s mubaširom suoči stranke koje se spore i da riješi spor, ako to ne može učiniti da ih mubašir dovede na bosanski divan. 9 ramazana 1185 (1771) godine.

Ilam nevesinjskog kadije Halila upućen bosanskom valiji. Mehmeaga Haznadarević, sin Ibrahimagiin iz kasabe, vlasnik zemlje u Lukovici, došao je na sud i tužio Ismaila Šabanovića (Šabanoglu) da mu je bez odobrenja i silom uzeo jednu njivu i počeo je obrađivati. Zaražio je da se u vezi ovoga pošalje ilam bosanskom valiji 1185 (1771) godine.

Salih baša je tužio Zahir bašu da mu je prije četiri mjeseca jedan sahan iz kuće kojeg je našao kod Petra Roše u mahali Patkovići. Petar je izjavio da mu je sahan dala Fatima, kćerka Zahir bašina a Fatima je izjavila da je sahan uzela od Jane Doskoćuše.

Str.25.

Hadži Ahmedagi za konak i hranu, za 4 dana za jednog vojnika koji je došao u vezi požurivanja                                                                                                          2 groša

Za konak Abdulfetahbegu, za 7 dana, za 6 vojnika i 7 konja                35 groša

Za konak jednom vojniku u Pridvorici                                                   5 groša

Za požurivanje Salihagi iz Visokog za 2 dana, za 2 vojnika i 2 konja     3 groša

Mubaširu za hranu i konak, za 3 dana, za 3 vojnika i 3 konja                  1 groš

Za konak Huseinagi, za 2 dana                                                                 1 groš

                                                                                                                  _________                                    

                                                                                                                 52 groša

Naredba Bosanskog valije kajmekamu Ali-agi upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i zabitu.

Naređuje mu da u sporazumu s mubaširom bezuvjetno uhvate, zatvore i na bosanski divan dovedu cigane kojima će se po zakonu suditi i kazna izreći.

Kopija Ilama

Na sudu su došli stanovnici kasabe i potužili se da su cigani: Mustafa Ćogaz, Mehmed Glavan i Zulica svi iz kasabe, napili se i pobili u čaršiji. Njima su više puta slate murasele i pozivani su da dođu na sud ali se nikad nisu pokorili. Ciganin Abdulagina iz kasabe, oteo je čak čifluk Abdulaha Korkuta u Rabini i počeo ga obrađivati. Moli da se posredstvom zabita dovedu na bosanski divan i kazne.

Str.26

Bilješka u kojoj je zapisano da je Halil Kadić (Kadizade), sin Šejh Ibrahimov, sin šejh Mustafin, sinHalilov, nastupio dužnost kadije  U Nevesinju. 1 redžepa 1184 (1770) godine.

Bilješka u kojoj je zapisano da je Ibrahim, kadija u Nevesinju, predao dužnost Halil ef. 1 redžepa 1184 (1770) godine. Burutlija koja je došla u vezi požurivanja zimskog taksita iz 1186 (1772) godine upisana je 19. šabana 1186 (1772) godine.

Jedan je vol nađen pa je izdana šerijatska dozvola da se preda na čuvanje državnoj blagajni (bejt el mal) 4. džumada I 1188 (1774) godine.

Još su nađena dva vola bez vlasnika i po običaju, predani su na čuvanje i ishranu državnoj blagajni. Salih baši, povjereniku državne blagajne izdana je ova dozvola. 25 džumada I 1188 (1774) godine.

Str. 27

Spisak rashoda koji su isplaćeni iz taksita za potrebe Vilajeta u periodu od Đurđevdana do Mitrovdana 1185 (1771) godine. Ovo je isplatio ajan Mustafabeg.

Tataru koji je došao s fermanom iz travnika                                   10 groša

Mubaširu za hizmet koji je došao s fermanom

u vezi inspekcije ljetnog taksita                                                       10 groša

Za hizmet Musa agi koji dolazi u vezi požurivanja konja                 5 groša

Ua hizmet mubaširu koji dolazi u vezi požurivanja taksita              10 groša

Za doček ćehaji čauša koji dolazi u vezi požurivanja                         3 groša

Čovjeku herceg, muteselima za hizmet koji dolazi radi zavođenja u sidžil 9 groša

Spomenutom Musa agi za konak za dva dana                                        1 groš

Za konak muteselimovom čovjeku za dva dana za dva vojnika i dva konja 11 groša

Za platu pandura u Bileći                                                                          5 groša

Hadži ahmed agi za požurivanje pomoći za vojsku                                  13 groša

Abdulfetahagi                                                                                              5 groša

Slugama                                                                                                        5 groša

Još Hadži Salihagi za požurivanje                                                               5 groša

Glasniku                                                                                                       2 groša

Str. 28

Troškovi nevesinjskog kadiluka isplaćeni iz ljetnog teksita po ajanu. 29 safer 1186 (1772) godine

Aliagi za požurivanje                                                                                         6 groša

Hasanagi koji je došao da postavi pandure u Bileći                                        12 groša 

Sulejman pašinom čovjeku za stan i konja koji dolazi da poziva u Bileću      1 groš

Za polatu čovjekukoji je došao da traži spomenuti iznos                                  3 groša    

Za teskeru koji će se iznos dati Sulejmanagi                                                      5 groša

Zulfikar ef. Koji umjesto kadije ide s bujrutlijom u Bileću

u vezi postavljanja pandura                                                                                20 groša

Za platu Dervišu koji dolazi s murselom od imama                                           5 groša

Dvojici ljudi za platu koji dolaze od stanovnika                                                 5 groša

Za platu Zulfikar ef.  Koji dolazi s ilamom iz Travnika

u vezi odbijanja odmetnika                                                                                 10 groša

Hadži Hajdarbegu, hercegovačkom muteselimu,

za zavođenje bujrutlije u sidžil                                                                           7 groša

Za hranu imam Ismail ef.                                                                                  3 groša

Za konak Ahmedagi koji se vraća iz Gacka, za 4 dana za 5 vojnika                  15 groša

Za platu čovjeku koji dolazi od Sulejman paše da traži pandure za Bileću          1 groš

Krećinić Bećir iz Biograda tužio je : Derviša Sokolovića, brata mu Osmana i Sadika, Nukicu Džinu, Mustafu Dedića, Aliju Rmadanovića i Mustafu Gluhića.

Str. 29 

 Raspored pandura u 1185 (1771) godini

Pavić, Kukovo ? i Divin: 8 vojnika, plata po pet groša, Klanac u Bišini: 5 vojnika, Zaborani 3 vojnika, Podi 2 pandura, Gubavica 3 vojnika, plate 5 groša mjesečno. Ukupno 21 vojnik.

Ajni Mustafabeg i Alibeg su se obavezali da će dati telalu koji bude od Đurđev dana do Đurđevdana, dakle cijelu godinu pozivao i objavljivao u menzilhani, kesi od 500 groša. 1185 (1771) godini. Hadži Ibrahim, Hasan baša, sin Hadži Mustafin i Osman baša, sin Ebu Bećirov, potvrđuju da su prodali Ibrahim ef. sinu Mustafa ef. iz kasabe, zemlju, čaire i sve nekretnine u Fatnici i Kukrici, kadiluku Nevesinje, za 200 groša. Muharem 1186 (1772) godine.

Str.30.

Bujrutlija bosanskog valije upućena kadijama Mostar, Blagaja, Nevesinja, Stoca, Cernice, Foče, Ljubinja, i ajanima i zabitima. Naređuje im da posredstvom suda i u sporovima sa svima postave na opasna mjesta i prolaze povjerljive pandure koji će čuvati svijet i putnike od nasilja hajduka i odmetnika. 27 muharema 1185 (1771) godine.

Kršćanin Kovač iz Rodola (Zovogdola) silom je uzeo njivu Musli baši Ćolpe što je posvjedočio Ismail baša iz Dabra. 1185 (1771) godine.

Str.31

Ferman upućen bosanskom kajmekamu Mustafa paši, kadiji Gradiške, povjereniku za izgradnju Hadži Huseinu i kapetanima, agama i zabitima gradiške tvrđave.

Naređuje im se da u ovoj godini bezuvjetno dovrše opravku gradiške tvrđave koju su počeli opravljati ima četiri godine, a koju nisu do danas, zbog nehajnosti, opavili. 22. zulhidžeta 1184 (1771) godine.

Ovjera Bosna brodskog kadije Omera.

Bosanski divan je uputio bujrutliju kadilucima koji su dužni poslati radnike za izgradnju tvrđave.

Str.32

Naredba bosanskog kadije miri miraba Mustafe upućena nevesinjskom kadiji i hercegovačkom muteselimu.

Naređuje im se da posredstvom mubašira dovedu na sud stanovnike u arzuhalu spomenutog sela i da dobro ispitaju one koji se ne pokoravaju. Ako oni i dalje budu tvrdoglavi i štete činili, dovedite ih na Bosasnki divan. 16. muharema 1185 (1770) godine.

Arzuhal vlasnika zemlje sela Kljunović (Kljuni) i Prasika (Presjeka) u nevesinjskom kadiluku upućen bosanskom valiji. Ističu da njihove ćifčije izgone stoku na njihove njive i čini im štetu. Oni su se u vezi ovog i ranije želili i dobili bujrutlilju od bosanskog valije ali se neki nisu pokorili. Mole da se naredi nevesinjskom kadiji i hercegovačkom muteselimu da ovo ispitaju i da im se učinjena šteta plati.

Str. 33

Naredba bosanskog valije upućena kadijama Mostara i Stoca, ajanima, kapetanima i agama spomenutih tvrđava. Naređuje im da raspodaju hranu za spomenute taoce (erhan) i da je u sporazumu s mubaširom u cjelosti po spisku (defter) prikupe od stanovnika i predaju spomenuti kapetanima i agama. Hranu prikupiti za šest mjeseci računajući od Đurđevdana do Mtrov dana. 1185 (1771) godine.

Arzuhal kapetana  i aga tvrđave Mostar upućen bosanskom valiji. Taoce (erhan ?) koji su uzeti iz Crne Gore treba, u smislu carske naredbe, premjestiti iz Stoca u mostarsku tvrđavu. Za njih treba obezbjediti hranu za šest mjeseci, tračunajući od Đurđevdana do Mitrov dana, za svaki dan treba prikupiti po 4,5 groša, što ukupno iznosi 810 groša. Mole se da izda naredba da se spomenuti iznos prikupi po spisku (defter) u kadilucima: Crenica, Ljubinje, Stolac, Nevesinje i Blagaj i tvrđavama: Trebinje, hercegovački Ključ i Počitelj.

Kadiluk Nevesinje 83 groša.

Str.34

Mustafa, sin Salih hodžin iz Biograda vjenčao se je, preko svoga zastupnika spomenutog mu oca, sa Ismihanom, kćerkom Ahmedovom iz Grabovice, koju je zastupao Mehmed, sin Hasanov. Ovo su posvjedočili: Abduzahir i Mustafa baša, sinovi Ibrahimovi. Mehri muedžel je 15.000 akči.  U muharemu 1185 (1771) godine.

Salih, sin Ibrahimov (nejsno) iz Bijelog polja vjenčao se je , preko svoga zastupnika Hasan baše, sina Ali bašina iz Mostara, sa Razijom, kćerkom Saliha Ćagoza koju je zastupao (nejasno), sin Ahmedov iz Hrušta. Ovo su posvjedočili: Hasan baša, sin Husein baše i Salih Ćagoz, sin Mustafin iz Hrušta.Mehri muedžel je 6.000 akči. U redžebu 1185 (1771) godine. Svjedoci: Ismail baša Pajo, Hasan baša Gaković, Derviš Džino, Ismail. Poslužitelj.

Halil ef. Sin Vaiz ef. Vjenčao se je sa Umiđulsumom kćerkom Derviš Mehmed ef. koju je zastupao Abdulah, sin Moer ef. Ovo su posvjedočili: Alibeg Čelebić i sin mu Abdulah. Mehri muedžel je 60.000 dirhema. Brak je sklopljen 18. rebia I 1189 (1771) godine. Svjedoci: Mustafabeg, sin Ismailbegov, Munla Derviš, Husein Ledić iz Koleškog.

Str.35

Sulejmanbeg Krpo, sin Muhamedagin je tužio Huseina (nejasno) Vrutića Ibrahima i Mehmeda i Šaru Čedu. Stanovnici Kljuna i Persjeke uništili su mi s konjima, prije godinu dana, usjev u vezi čega posjedujem valinu bujrutliju i kadinu muraselu. Svi su se pokrili osim spomenute četvorice koji mi i dalje štete pričinjaju pa molim da se ovaj slučaj posredstvom mubašira ispita.

Kršćanka Mara iz Lukovice došla je na sud i izjavila: Prije tri dana napali su na moju kuću Grujičići: Tripko, Todor i Simo, Petar Vujičić iz Davidovića, Marko i Ilija Lalušević i Hasan baša Bojačić iz Fatnice. Oni su mi ranili muža Stipana koji je pokušao da spasi kćer Savku. Tuženi su izjavili da su oni prije godinu dana dali prsten Savki i bili došli da je vode. Savka je to pobila i rekla da su oni došlida je silom odvedu. 23. redžepa 1185 (1771) godine.

Svjedoci: Mustafabeg Čelebić, Ahmedaga, Alibeg, Munla Mehmed, Mustafabeg, Kazaz Mehmed baša.

Stipan Ćorović iz Lukavice postavio je za svog pomoćnika (vekila) Hasana Haznadarevića i ovlastio ga da ga zastupa protiv Petra Laluševića, trojice Grujića i drugih. Svjedoci: Ahmedga, Mustafabeg, Smail, poslužitelj.

Str.36

Hasan sin Mustafin, berber iz Mostara, tužio je Mehmeda, sina Huseinaova iz Stoca da mu je prije dvije godine uzeo jednog konja o šest godina kojega je oždrijebila njegova kobila i koji je njegov. Tuženi je odgovorio da je spomenutog konja oždrijebila njegova kobila u Predolu kod Halilagića i da je to prije dvije godine utvrdio sud u Stocu u vezi čega tuženi posjeduje muraselu.

Husein, sin Ismailov iz Obzira izjavio je da je spomenutog konja oždrijebila kobila tužitelja Hasana, berbera. Konj se nalazio kod Mustafe Halilagića u Obziru kojeg je on dao prije dvije godine spomenutom Mehmedu što je posvjedočio Ibrahim, sn Mustafin iz Obzira.

Str37.

Saima, kćerka Kasimova iz Bratača, kadiluk Nevesinje, tužila je preko svoga opunomoćenog zastupnika muža joj Mehmed hodže, Umihanu, kćerku, Mahmudovu iz Žunja da joj je prisvojila 12.000 akči koji je iznos naslijedila iza brata Jahjaa. Zatražila je da se posredstvom muslimana ovaj spor lijepo riješi i parničenje prekine. U saferu 1185 (1771) godine. Svjedoci: Mustafabeg, ajan, brat mu Alibeg, Ahmedaga Čelebić, Hasan poslulžitelj.

Abdulah spahija i Osman iz Bojišta tužilli su Ismailbega Muslibegovića iz istog sela da im daje ušur od sijena u čairima koje kose njegove čifčije: Mustafa Helo, Pilip Zurovac i Čukun.

Ibrahim (nejasno), sin Mehmedov tužio je Petra, sina Đurina iz Nikšića (Nikšićili) da mu je prije osam mjeseci ukrao jednog konja u Vučevu koji se sada nalazi kod njega. Tuženi je izjavio da je kupio konja u nikšićkoj čaršiji od jednog ciganina. Mehmed Džihane, sin Salih spahije i Alađuz Abdulah, sin Hasanov posvjedočili su da je spomenutog konja oždrijebila Ibrahimova kobila.

Str 38

Ahmed Ačkar, sin Salihov iz Bratača u nevesinjskom kadiluku, umro je u Ktorcu blizu Sarajeva. Pošto nije ostavio poznate nasljednike, cjelokupno njegovo imanje je uzeo Abdulah ef., povjerenik državne blagajne (bejtul mal).

Hasan spahija, sin Duran spahije, iz Dramiševa, kadiluk Nevesinje, pojavio se je kao nasljednik umrlog po debljoj krvi (asaba) i u prisustvu spomenutog emina izjavio: Osnivač naše porodice (džedi ala) Zulfikar spahija imao je sina Musaa koji je otac spomenutog Saliha Ačkara. Ja sam sin Duran spahije koji je brat Salih spahije, oca spomenutog Ahmeda. Svi smo rođeni u Dramiševu. Gornju izjavu su posvjedočili: Mehmed sin Ibrahim spahije i Osman, sin Šabanov, iz Draniševa. 25 zlhidžeta 1184 (1771) godine. Svjedoci: Mustafabeg Čelebić, Alibeg Čelebić, Salihbeg Pekušić, Iskahk baša iz Kleškog, Husein baša Kukolj, Husein baša, sin Hasan baša, Ismail, muzur.

Str 39

U defter je upisano 25.000 akči vakufa džamije u Kljunima (Kljunović) koji je iznos kod Munla Zulfikar ef., imama spomenute džamije. Zadnji dan šabana 1183 ( 1770) godine.

Vakuf Buk'e u kasabi koju je sagradio Ali ef. Iznos 220.000 akči. Ovaj iznos se nalazi kod mutevelije Derviš ef. Koncem šabana 1183 (1770) godine. Svjedoci: Ibrahimaga Davudbegović, Alibeg Čelebić, Mustafabeg Čelebić, Sulejmanbeg Ljubović, Munla Derviš Solaković, Mehmed Gaković, Huseina hodža Trusina, Derviš Lolpa, Zulfikar hodža, imam iz Presjeke.

Adbulahaga Čelebić i Ibrahim Kifić (Kifoogli) uzeli su na licitaciji pod zakup menzilhanu za 354 groša za godinu dana, računajući od Edreleza (5. maja) 1. safera 1186 (1772). godine.

Troškovi za kadiluk za tri mjeseca 1188 (1774) godine

Pomoć vojsci                                           60 groša

Dato za konje i čerahore                          50 groša

Za požurivanje                                           6 groša

Mustafagi za konak za dva dana                2 groša

Isplaćeno za konak i hranu za dva dana   10 groša

Bujrutlija bosanskog valije kajmekama miri mirana Mustafa paše upućena kadijama Nevesinja, Blagaj, Stoca, Ljubinja, ajanima Vilajeta i službenicima. Naređuje im se da odmah prikupe od stanovnika u svojim kadilucima zimski taksit i pomoć za vojsku bosanskog valije Muhsinzade Muhamed paše za 1185 (1771) godinu. Taksit prikupite po spisku i potvrdama koje su vam ranije poslate. Prikupljeni taksit i pomoć za vojsku čim prije pošaljete i predajte određenom službeniku. 3 redžepa 1195 /1771) godine.

Str. 41

Bujrutlija bosanskog kajmekama miri mirana Mustafa upućena kadijama Nevesinja, Blagaja, Stoca, Ljubinja, ajanima Vilajeta i službenicima.

Naređuje im da prikupe taksit za bosankog valiju Muhsinzade Muhamed pašu i da ga čim prije pošalju i predaju određeniom službeniku. Taksit rasporedite i prikupite od stanovnika u svojim kadilucima po spisku i potvrdama koje su vam poslane. 3 redžepa 1185 ( 1771) godine.

Za sve što uradi Munla Arslan Handžar iz kasabe jamče: Davudbeg Pašić, otac  mu Hadže, i Nuko baša. 9 ševala 1183 ( 1769) godine.

Sulejman Telarević tužio je kršćanina Luku Strvinu da ga je s bratom vrijeđao, imao namjeru ubiti i da mu je uništio prihode u Davidovićima. Dalje da mu je u han utjerao stoku i vrata oštetio. Tuženi je sve ovo zanijekao i zakleso se (jemin) pošto tužitelj nije imao nikakvih dokaza. Tužitelju su data tri  dana roka da dokaže da mu je spomenuti Luka u han stoku utjerao i vrata oštetio. Svjedoci: Davudbeg, Munla Abdulah, Ibrahimaga, Mustafabeg, Ahmedaga.

Derviš Džino iz Zovog dola (Zodola), tužio je Ahmed bašu Čolakovića iz Bograda da mu je oteo jednu kobilu. Tuženi je izjavio da je kobilu kupio od ciganina Saliha za 24 groša, što su posvjedočoili: Ahmed Duranović i Mehmed Grbić iz Bratača. 12. šaban 1184 (1770) godine.Svjedoci: Abdulah ef., imam Mustafa baša Čelebić , Salih, sin Behululov, Ahmedaga Čelebić, Omer baša Gamević, Hasan Hadžialić, Hasan baša Kolegli.

Str. 43

Husein kapetan (kapudan) postavio je Osmana Vaizefendića za svog zastupnika (vekila) i ovlastio ga da pobire poreze od vlaha (rumumi aflakan) u Nevesinju i četvrtinu od hasova u Zažablju i pridajućim mukatama za 1187 (1773) godinu računajući od 1. marta do konca šubata. On je dužan da do konca šubata preda državnoj blagajni (bejtul mal) u Nevesinju četvrtinu od svih prikupljenih prihoda: Stoka o ostalog i niko ga sa strane u tom poslu ne smije ometati. 1 marta 1187 (1773) godine

Str. 44

Ferman upućen sarajevskom kadiji i kadijama i naibima kadiluka bosanskog ejaleta. 20 šabana 1184 (1770) godine predan je bosanski vilajet na upravljanj veziru Muhsinzade muhamed paši, bivšem velikom veziru i saraskeru Moreje. Dok on ne nastupi na dužnost zamjenjivaće ga Mustafa Ibrahimpašić iz Skoplja koji će biti muteselim u bosanskom ajaletu. Dužnost mu je da od naroda ubire sve prihode za valiju. Koncem šabana 1184 (1770) godine.

Str.45

Kopija carskog dekreta (berata)

U selu Kljunovići (Kljuni) koji pripada nevesinjaskom kadiluku, nalazi se džamija u kojoj je do sada vršio imamsku i hatibsku dužnost umrli Husein Halifa. On je primao dnevno 3 akče plate na ime imamske i 1,5 akču na ime hatibske dužnosti. Na njegovo mjesto postavljen je sin mu Ahmed Halifa za koga je utvrđeno da je sposoban i da može vršiti ovu dužnost. Početkom džumada I 1184 (1770) godine.

Str.46

Mijat zlatar (kujundžija) osumnjičen je da je pokrao dućan Arslan baše Handžara. Mehmed Haznadarević, Husein hodža i Mustafa Čavka ?, jamče da će on doći na sud. 26. šabana 1184 (1770) godine. Svjedoci: Davudbeg, Mustafabeg, Alibeg, Hasan, poslužitelj.

Mustafa baša Šetka je tužio Omera Tuleka i Simu Šipovca da su mu uzurpirali zemlju zvanu Radkodol u Grabovici. Oni su izjavili da su od Msutafe uzeli zemlju na četvrtinu. Svjedoci: Munla Mehmed Ibrahimkadić, Abudlah beg Čelebić, Ishak iz Kleškog (Koleškali) Halil baša (nejasno)

Str. 48

Džemat Slivlja

ZA raju sela Jugovića, Slivlja, Dubljevići, Fojnicu i Raški dol ?, jamče: Šaban baša Hodžić, Osman baša Klasović (Kalasović), Marko i boško Perištvoić, Nikola Crnogorac (Karadagli) i Jovan Tomić.

ZA raju sela Žiljevo i Batkovići jamče: Hasan i Mustafa Pehilj, Duran Žuna, Todor Deskovac i Simo Žerajić.

Selo Bratač: Jovan Klajić, Pertin, Luka i Tešan Nurlica, jamče jedni za druge.

Omer baša, sin Hujdurov, prodao je Korkutu Mahmudu i Dervišu kuću pod pločom za 47,5 groša. Ona se nalazi uz bašče Čelebića i Hodžića. 15 šabana 1184 (1770) godine. Svjedoci: Ibrahimaga Haznadarević, Derviš Bajazid hodža iz Kruševljana, husein hodža, imam Sinanbegove džamije, Mustafabeg Čelebić, Alibeg Čelebić, Ismail, poslužitelj. 

Str 49.

Selo Lukavac (Lukovica)

Ilija Skolović, Spasoje Burlica, todor Burlica, Petar Papić, Todor Cvijetić, Sava Čolović, Vasilj  Semirdžić, Ruždo, Staniša Spremo, Simo Tahmindžić, Ilija Ćupak, Jovan Lunbarda, Stanko Vukotić, Sava Vuković, Aćim Rujo, Ivan Ivezić,

Spasoje i Todor Burlica i Sava Čolovć, jamče jedan za gore spomenute.

Ibrahim i Ismail Kurtović, jamče za sve gore spomenute.

Selo Bežđeđe

Šaraba Nikola i pop (papaz) jamče za svu raju u selu.

Selo Zovi do (Zodol)

Lazar Crnogorac (Karadagli), Luka Demirdži, Risto Ogupić i Lace ( Laco oguleri), jamče za svu raju u selu.

Biograd

Cervoina, Luka Semirdžić

Gajo Semirdžić, Đuro Čolović, Mitar Fržo, Šaković i Trojaka, jamče za spomenute kršćane.

Bećir, Fazlija, Hasan i Ćoso, jamče za raju iz spomenutog sela.

Selo Grabovica

Hamza, Joco, Jekto, Simo Šipovac, Risto  Maodnoga ? Kostadin Andrić,Simo Lučić, jamče za sve stanovnike u selu.

Str. 50

Nikola Milivojević, Simo Pilipović, Mihajlo Milivojević, Vidika Vlačić, Novak Vlačić,

Za svu raju u ovom džematu jamče: Timur, Nurko, Ibrahim, Fazlija Kubat, Husein i kršćanin Đukan.

Džemat Berkovići

Ilija Gačina,Vasilj Kečo, Todor Nučić.

Za spomenute jamči Ismail Ćolpa

Selo Ljuti Dol

Todor Lugonja, Ilija Medan

Selo Podkum

Vučić, Mitar Milović, Jovan Medan, Vasilj Medan, Sava, Jovan Derzić, Pešo, Mitar Glavaš, Vasilj Janoš.

Za spomenute jamče: Vučić, Janoš, Mitar Milović, todor Lugonja i Medan.

Selo Trusina

Džombeta, Rupar, Ivković, Ilija Šiniković, Stipan Jelačić, Mrko, jamče: Rupar i Džombota

Selo Arguz

Jovan, Radonja, Đuro, Luka Alavić, Vukosav, Topalović, Radonja i Vukosav jamče za spomenute.

Str. 52.

Jamčenje stanovnika džemata Fatnice

Za Dragojla Borisavljevića jamči Džafer Sidran

Za Savu Radovana jamči Arslan Bajramović

Za Stipana Radovanovića jamči Bećir, sin Alijin

Za Stipana jamči Ebu Bećir

Za Mitra Danilovića jamči Arslan Bajramović

Za Boška Kovačevića jamči Bećir

ZA Jovana Šakotića jamči Džafer Sidran

Za Stanišu Kulaša jamči Todor

Za Todora Krćevića jamči Bećir

Za Petra Kulaša jamči Pervan

Za Krećića jamči Pervan

Za Đuru Miškovića jamči Bećir

Ilija Grbo

Jamčenje stanovika džema'ata Bjelan

Marko Vlačić, Jovan Cerovina, Jovan Semirdžić, Mihajlo Bjelovuk, Boško Kovačević, Aćim Šćupić, Petar Nemčević, Simo Kovačević, Mato Sočivica, Cvjetko Ivković, Miško Nosović, Todor Grujičić, Savo Vujović, Stipan Vujović, Rade Humković, Tripko Humković, Petar Vujičić, Aćim Lalušević.

Raja spomenutog džema'ata jamče jedni za druge. Ibrahim Klun jamči za sve stanovnike džema'ata Bjelani.

Džema'at Hatelji

Simo Kabajić, Ćoso Vlačić, Panto, Petar, Škipina, Đukan, Đuričić, Todor Mitrušić, Vidak Đuričić, Pilip Đuričić, Aleksa Grk.

Str. 53.

Bujrultija bosanskog valijeMehmed paše upućena nevesinjsokom kadiji, ajanu i zabitu. Obavješteni smo da se neka raja odmetnula u hajduke a druga ih opet pomaže i služi im kao jataci. Naređuje im se da u sporazumu s mubaširom pohvataju sve hajduke i da obavijestešta su učinili u vezi njihovog kažnjavanja. Kod ostale raje provedite jemčenje (ćeflimu) i taj nam spisak (defter) čim prije pošaljite. 28. džumada II 1184 (1770) g.

Bujrultija ćehaje bosanskog valije Sulejmana upućena nevesinjskom kadijij, ajanu i službenicima. U okolini Konjica ubijen je Mehmedaga. Čokadar bosanskog valije. Obavješteni smo da ga je ubio jedan Crnogorac koji je došao u Nevesinje iz Crne Gore i koga je neko od raje odveo do Konjica. Neređuje im da u sporazumu s mubaširom dobro ispitaju i pohvataju sve hajduke i njihove jatake. Ako neko pobjegne konfiskujte mu cjelokupnu imovinu. 1. redžepa 1184 (1770) g.

Str. 54.

Bujrultija bosanskog valije Mehmed paše upućena kadijiama Belgraddžika (Konjica), Neretve, Mostara, Blagaja, Stoca, Ljubinja, ostatka Novog, Cernice, Nevesinja, kapetanima tvrđava, agama, zabitima i službenicima. Obavještava ih da je prije izvjesnog vremena sklopljen ugovor o primirju između osmanske države i Austrije (Nemče) i Mletaka (Venedik). Naređuje im u smislu carskog fermana, da se striktno pridržavaju svih tačaka ugovora i da s njima žive u dobrim i prijateljskim odnosima. Dalje da u sidžile upišu ferman i bujrultiju i da njihov sadržaj svijetu objave. Sve one koji budu radili protivne sklopljenom ugovoru, poprište sa svim genralijama i njihov spisak dostavite Bosanskom divanu. Oni će sigurno biti najstrožije kažnjeni.

2. redžepa 1184. (1770) g.

Bujrultija bosanskog valije Mehmed paše upućena na nevesinjskom kadiji, ajanu i zabitima. Naređuje im da bezuvjetno pronađu ubojicu koji je ubio kršćanina Đuru u njegovoj kući u Zalužju, kadiluk Nevesinje, i da ga posredstvom mubašira odvede na bosnaki divan. 11. rebia I 1884. (1770) g.

Ispitivanjem se nije moglo dokazati da je Halil Zilić iz Koleškog učinio tako ružno djelo (fili šeni). Da će Halil ubuduće biti ispravan i na svome mjestu jamče: Osman baša i Ismail baša iz spomenutog sela. Svjedoci: Ismail beg Musulibegović, Davudbeg Pašić, Mustafabeg Čelebić, Alibeg Čelebić.

Str. 57.

Na 1. rebia II 1184 (1770) godine bosanski valija je ostavio Hasanbega Jažića (Jažikli) jednog od svojih aga za hercegovačkog muteselima. U II dekadi rebia II 1184 (1770) g.

Naredba bosanskog kajmekama upućena mostarskom i nevesinjskom kadiji i herecgovačkom muteselimu. Naređuje im da odmah posredstvom mubašira dovedu na Bosanski divan  stranke koje se spore gdje će im se po zakonu suditi. 27. rebia I 1188 (1774).g.

Arzuhal Omer Oksura upućen bosanskom valiji. Žali se da Salih Salčin iz Zjemalja i Memija Žuljević iz Bijeljana u nevesinjskom kadiluku, oduzeli mu bespravno  zemlju u Zijemljima. Jednom ranijom šerijatskom presudom oni su odbijeni, ali se nisu pokorili. Moli da se naredi mostarskom i nevesinjskom kadiji da ih posredstvom mubašira dovede na Bosnaski divan.

Str. 58.

Naredba bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji i ajanu Davudbegu. Naređuje im da posredstvom mubašira ispitaju i naplate štete od stočara (eflakan) koju su oni načinili sa stokom na ispašama i da ih sviju vežu s jamčenjem (ćefilema). 11.rebia I 1184 (1770) godine.

Arzuhal sirotinje nevesinjskog kadiluka upućen bosanskom valiji. Žale se da stočari iz drugih kadiluka izgone stoku na njihove ispaše u Morinama i Crvnju (črvnh)i čine im štete na livadama i uništavaju usjeve. Osim toga oni nam kradu stoku i gone je i predaju crnogorskim odmetnicima. Mole da se ove posredstvom mubašira ispita i da se krivci pohvataju i od njih šteta naplati. Dalje da se svi oni vežu jamčenjem (ćefalet ).

Davudbeg Pašić i Munla Mahmud Korkut tužili su Salih spahiju Kosovića i Husein spahiju iz Postoljana, da su im bespravno oduzeli jednu njivu na granici sela Krekovi, zvanu ''Čvina'' (čvjnh) koju su oni po pola obrađivali. Ovo je kao svjedok potvrdio Salih Deronja iz Krekova i izjavio da Davudbeg i Mahmud od davnina obrađuju spomenutu njivu.

Str. 59

Bujrultija bosanskog valije upućena kadijama i naibima kadiluka Hercegovačkog sandžaka, ajanima i službenicima. Obavještava ih da će hercegovački muteselim Džafer i dalje vršiti dužnost muteselima koju je i do sada s uspjehom izvršavao. Dužnost mu je da radi po šerijatu i po zakonu, da štiti raju od svih vrsta nasilja i da prikuplja određene prihode za valiju. 17. muharema 1184 (1770) godine. Primljeno polovinom rebia I 1184 (1770 ) godine.

Da je ovaj prijepis vjeran svome originalu potvrđuje Mehmed, kadija Foče.

Str.60

Murasela nevesinjskog kadije Osmana upućena Ibrahim ef. Postavlja ga za naiba u nevesinjskom kadiluku i naređuju mu da ovu dužnost vrši od 1.safera 1184 (1770 ) godine.

Đuro Vujević iz Zaušja nađen je ubijen što je na licu mjesta utvrdio od suda izaslani povjerenik (emin) Mustafa baša. On je u noći ranjen iz metka na mjestu Škipina Dol.

Nakon izvida utvrđeno je, prema izjavi nasljednika, da ga je ubio kršćanin L?lušević iz Crne Gore, o čemu je podnio izvještaj sudu spomenuti izaslanik. U III dekadi safera 1184 (1770 ) godine. Svjedoci : Davudbeg Pašić, Ibrahimaga Haznadarević, Ibrahim Nurković, i Timur Čojoogli, koji je bio prisutan na licu mjesta prilikom uvida.

Salih baša Pekuša iz kasabe tužio je Husein bašu Srebru iz kasabe,da mu je prije nekoliko dana iz sanduka u kući nestala izvjesna količina lanene pređe koja je nađena u kući spomenutog Husein baše. Tužilac ovo nije mogao dokazati, a tuženi se je opet sustegao od zakletve. U III dekadi safera 1184 (1770) godine. Svjedoci : Davudbeg, Ahmedaga , Mustafabeg, Sulejmanaga, Ibrahimaga,  Munla Mehmed Ćumurija.

Str. 61

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i službenicima. U smislu carske naredbe treba ove godine opraviti i dograditi bihaćku tvrđavu. Po ustaljenom običaju kadiluci su dužni pružiti pomoć u radnoj snazi, naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s ajanima i svima, rasporede 15 čerahera i 15 tovarnih konja koji će od Đurđev dana ( Rozi Hidr ) do Mitrov dana ( Kasuma) raditi na izgradnji bihaćke tvrđave. Spomenuti broj čerahera i tovarnih konja odmah rasporedite i uputite koji su dužni stići do navedenog roka u Bihać i prijaviti se povjereniku ( emin) za izgradnju tvrđave.13.rebia I 1183 ( 1769) godine.

Ranije je u noći ranjen iz metka Đuro Vujević iz Zaušja od koje je rane umro.Njegova žena Todora, mldb.sinovi : Jovan i Miloš , mldb. kćerke : Mara i Sara i punodobni sin Lazar, izjavili su da im je oca ubio jedan ubojica iz Crne Gore i da oni od stanovnika u selu i džematu Zaušje ne traže ništa na ime krvarine i svi su nevini.1.rebia I 1184 (1770) godine.

Svjedoci : Davudbeg Pašić, Ibrahimaga Haznadarević, Alibeg Čelebić, Mehmedaga Ćumurija iz Mostara, Mustafa baša Skake.

Str.62

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i službenicima. U smislu carske naredbe dužni su svi kadiluci u Bosanskom ejaletu prikupiti taksit za bosanskog valiju. Naređuje im da za 1183 (1769) godinu prikupe od stanovnika u svom kadiluku, po običaju, ljetni taksit za bosanskog valiju i da ga predaju određenom službeniku. Taksit prikupite posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i svima te po spisku i potvrdama koje su vam poslane.25.rebia I 1183 ( 1769) godine.

                            Ljetni taksit za kadiluk Nevesinje

                            Taksit                                     750

                            Troškovi dvora (hardži bab)   75

                            Mubaširija                               150

                                                               ___________

                                                                             975

Str . 63

Vakuf Sinan begovog mesdžida u kasabi, mutevelija i imam Munla Husein.

Na dugu kod Mustafabega Čelebića, sina Ahmedbegova 4000.

Na dugu kod Alibega Čelebića, sina Ahmedbegova 4000.

Na dugu kod Deli Jusufa, pristaše Omerbega Redžepašića 2000.

Na dugu kod Osmana Buljubašića 1000.

Na dugu kod kršćanina Tripka čapkuna 1200.

Na dugu kod Filipovića Stojana 700.

Na dugu kod Ahmeda Harambašića, koji stanuje u Sarajevu u Bosni 1200.

Kopija dekrete ( berata)

Osman je poslao arzuhal Porti u kome navodi da je Mehmed, sin Ibrahimov, mustahfiz blagajske tvrđave, napustio svoju dužnost, a uživao je timar od 1400 akči u Tučepima, kadiluk Nevesinje. Zamolio je da se njemu timar dodijeli, i izjavio da će vršiti dužnost mustahfiza blagajske tvrđave. Spomenuti timar od 1400 akči dodijeljuje se Osmanu koga će koristiti od 7. ramazana 1189 ( 1775) godine s napomenom  da je dužna u tvrđavi stanovati i vršiti određene dužnosti.9.ramazana 1189 ( 1775) godine. U Konstantiniji.  

Str. 64

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena Sulejmanbegu u Trebinju, kadijama Ljubinja,ostatka Novog, Cernice, Nevesinja,ajanima i zabitima.

Najglavnija dužnost svih vas je da raji i putnicima osigurate potpuni mir i bezbjednost.

Naređuje vam se da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i svima dobro ispitate i da pohvatate sve hajduke i odmetnike koji se kriju po vašim kadilucima i koji čine nasilja svijetu i pljačkaju ga . Sve te hajduke pohvatajte žive ili mrtve. Gdje se god oni pojave dužni ste ih hvatati i očistiti sela i nahije od njih. Njih i njihove jatake vežite čvrstim jamstvom .11.muharema 1184 ( 1770) godine.

Str. 65

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena kadijama Nevesinja, Cernice, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im da zabrane prijenos hrane iz kadiluka u kadiluk i prodavanje. Stanovnici Nikšića već godinama prenose hranu i prodaju je po skupljim cijenama koji je posao veoma ružan i pokuđen. Neki opet kupuju hranu od vlasnika ambara i raje i gone je u neprijateljsku zemlju i Crnu Goru i tamo prodaju po skupljim cijenama.Upozorite sve ove da će, ako se ne okane ovog posla, biti svi egzemplarno kažnjeni, i prodavci i kupci. Sve koje uhvatite da se bave ovim ružnim poslom, zatvorite i dostavite nam njihov spisak sa svim generalijama. 1183 (1769) godine.

Bujrultija bosanskog valije upućena kadijama Ljubinja,Nevesinja, Cernice, ostatka Novog, kapetanima tvrđava, agama,ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu sa svima postave na opasna mjesta i klance potreban broj pandura koji će čuvati sela i nahije od crnogorskih odmetnika. 1. muharema 1184 ( 1770) godine.

Str.66

Ferman upućen mutesarifu Bosanskog ejaleta veziru Muhamed paši. Ističe se da je spomenuti vezir sposoban i da je svoju dužnost i do sada savjesno vršio. Naređuje mu se da i dalje vrši dužnost mutesarifa Bosanskog ejaleatkome je priključen Hercegovački sandžak. Dalje da štiti raju i sirotinju od nasilja svih odmetnika. 14. ševala 1183 (1770) godine.

Bujrultija bosanskog valije upućena kadijama Neretve, Belgradžika, Mostara, Blagaja, Stoca, Ljubinja, Nevesinja, kapetanima tvrđava, agama, zabitima,ajanim i službenicima. Obavještava ih da je carskom naredbom od 14. ševala 1183 (1770) godine ponovo postavljen za valiju Bosanskog ejaleta kome je priključen Hercegovački sandžak. Naređuje im da ovu naredbu upišu u sidžile i da njen sadržaj svijetu objave.15. zulkadeta 1183(1770) godine.

Str. 67

Bujrultija bosanskog kajmekama Mehmeda upućena kadijama i naibima Hercegovačkog sandžaka, zabitima, ajanima Vilajeta i službenicima. Obavještava ih da je Hadži Hajdarbeg, koji je do sada vršio dužnost hercegovačkog muteselima, i dalje ovu dužnost vršiti i biti muteselim. On je dužan striktno raditi po zakonu i čuvati svijet od nasilja. 15. zulkadeta 1185 (1772) godine.

Str.68

Kopija carskog fermana koji je upućen bosanskom valiji veziru Silahdar Mehmed paši. U smislu mirovnog ugovora koji je ranije sklopljen sa Austrijancima ( Nemče) strogo zabranite i potpuno spriječite da se raji čini ikakvo nasilje. Sve one koji budu radili protivno ugovoru i koji se ne pokore ovoj naredbi, uhvatite, zatvorite i prema učinjenoj krivici kaznite. Strogo vam se naređuje da pohvatate sve one koji se pokušaju iz Njemačke prebaciti na vaš teritor s ciljem da biju i pljačkaju i sve ih predaj'' njemačkim vlastima na granici. Ovu naredbu svima objavite i zabranite da iko prelazi preko granice i čini nasilja.U II dekadi rebia I 1183  ( 1769) godine.

Str. 69

U Bišini se nalazi 5 pandura čije plate iznose po pet groša mjesečno.

Na ispaši Suhi Vrh nalazi se deset pandura čije plate iznose po pet groša mjesečno.

U Banj Dolu se nalazi šest pandura čije plate iznose po pet groša mjesečno. Muharem 1184 (1770) godine.

Davudbeg je primio menzilhanu od Mitrov dana ( Kasuma) do Đurđev dana ( Rozi hidr) 1184 ( 1770) godine za 250 groša.

Str. 70

Detaljni spisak rashoda koji su utrošeni za potrebe Vilajeta u periodu od Đurđev dana do Mitrov dana, a isplaćeni su po ajanu Davudbegu . 1. redžepa 1183 (1769) godine.

Tataru koji je došao s fermanom kojim se zabranjuje odlazak trgovaca u neprijateljsku                   zemlju ( dari harb) bez taskere                                                                                         39 gr.

Za hranu taoca (erhan) koji su zatvoreni u Trebinju, za tri mjeseca                                35 gr

Za hizmet i hranu čovjeku koji dolazi od muteselima                                                        7 gr.

Goliću ( gologluna) za platu za 4 mjeseca                                                                        40 gr.

Jugi za platu koji ide u Cernicu i Travnik                                                                           9 gr.

Za hranu agi koji je došao u vezi hrane                                                                               6 gr.

Još za troškove  Vilajeta za period od Đurđev dana do Mitrov dana .

12.muharema 1184( 1183)

Za hizmet i hranu Ismail čaušu koji je došao u vezi hrane za taoce (erhan)                        55 gr

Za hranu Hadži Veliagi koji je došao u vezi pandura                                                          48 gr

Za doček Hadži Veliagi                                                                                                        30 gr

Za hizmet čovjeku hercegovačkog muteselima Džaferbega                                                5 gr

Za troškove ilama koji su isplaćeni po Osmanbegu Redžepašiću                                      60 gr

Za konak Brkiću Mustafabegu , za 7 ljudi, za 9 konja , za 3 dana                                     30 gr

zekat

Merhumi

Najčitanije

sredstva

MIZ Nevesinje na Facebook-u

Postanite naš dopisnik

Šaljite nam vijesti, obavijesti, slike na našu email adresu vijesti@medzlis-nevesinje.com i mi ćemo iste objaviti!

Vaktija